Data Science, Machine Learning, and Optimization

  • Recent advances in convolutional neural networks
    Jiuxiang Gu, Zhenhua Wang, Jason Kuen, Lianyang Ma, Amir Shahroudy, Bing Shuai, Ting Liu, Xingxing Wang, Gang Wang, Jianfei Cai, Tsuhan Chen, Pattern Recognition (PR) 2018,  Vol 77 (2018): 354-377