General Co-Chairs

Kwok Yan Lam
Huaxiong Wang
Nanyang Technological University, Singapore
Nanyang Technological University, Singapore

Program Co-Chairs

Khoa Nguyen
Wenling Wu
Nanyang Technological University, Singapore
Chinese Academy of Sciences, China 

Program Committee

Elena Andreeva                              
Man Ho Au
Joonsang Baek                              
Shi Bai
Rishiraj Bhattacharyya                    
Jie Chen                                             
Hua Chen                                          
Cé​line Chevalier                               
Cheng-Kang Chu                              
Chitchanok Chuengsatiansup       
Yi Deng                                              
Dung Hoang Duong                         
Keita Emura                                      
Xiong Fan                                          
Junqing Gong                                   
Swee-Huay Heng                             
Qiong Huang                                    
Xinyi Huang
Tetsu Iwata       
David Jao     
Sabyasachi Karati                       
Shuichi Katsumata    
Xu Ke
Jooyoung Lee                                   
Hyung Tae Lee
Yang Li   
Changlu Lin             
Joseph Liu     
Zhen Liu
Dongxi Liu 
Shengli Liu   
Chris Mitchell
Kirill Morozov
Fabrice Mouhartem                            
Khoa Nguyen
Federico Pintore
Baodong Qin       
Somindu C. Ramanna
Amin Sakzad
Olivier Sanders
Jae Hong Seo
Daniel Slamanig
Shi-Feng Sun
Willy Susilo
Paweł Szałachowski               
Katsuyuki Takashima
Atsushi Takayasu
Benjamin Hong Meng Tan
Ni Trieu
Viet Cuong Trinh
Lei Wang
Liping Wang 
Weiqiang Wen
Wenling Wu
Keita Xagawa
Yanhong Xu
Haiyang Xue
Rupeng Yang   
Chung-Huang Yang
Guomin Yang
Yong Yu
Zhenfei Zhang
Jiang Zhang
Liangfeng Zhang
Jun Zhao
Technical University of Denmark, Denmark 
The University of Hong Kong, Hong Kong 
​University of Wollongong, Australia 
Florida Atlantic University, USA 
NISER, India 
East China Normal University, China 
Chinese Academy of Sciences, China  
Université Paris 2, France 
Huawei, Singapore 
The University of Adelaide, Australia 
Chinese Academy of Sciences, China 
University of Wollongong, Australia 
NICT, Japan 
University of Maryland, USA 
East China Normal University, China 
Multimedia University, Malaysia 
South China Agricultural University, China 
Fujian Normal University, China 
Nagoya University, Japan 
University of Waterloo, Canada 
NISER, India 
AIST, Japan 
Singapore Management University, Singapore 
KAIST, Korea 
Jeonbuk National University, Korea 
The University of Electro-Communications, Japan 
Fujian Normal University, China 
Monash University, Australia 
Shanghai Jiao Tong University, China 
CSIRO, Australia  
Shanghai Jiao Tong University, China 
Royal Holloway, University of London, UK 
University of North Texas, USA
IIT Madras, India
Nanyang Technological University, Singapore
University of Oxford, UK
Xi'an Uni. of Posts and Telecommunications, China
IIT Kharagpur, India
Monash University, Australia
Orange Labs, France
Hanyang University, Korea
Austrian Institute of Technology, Austria
Monash University, Australia
University of Wollongong, Australia
SUTD, Singapore
Mitsubishi Electric, Japan
NICT, Japan
A*STAR, Singapore
Arizona State University, USA
Hong Duc University, Vietnam
Shanghai Jiao Tong University, China
Chinese Academy of Sciences, China
Univ Rennes, CNRS, IRISA, France
Chinese Academy of Sciences, China
NTT, Japan
University of Calgary, Canada
Chinese Academy of Sciences, China
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
National Kaohsiung Normal University, Taiwan
University of Wollongong, Australia
Shaanxi Normal University, China
Algorand
Chinese Academy of Sciences, China
ShanghaiTech University, China
Nanyang Technological University, Singapore
Local Organisers
Jenn Ong
Eric Low Yang Chiang
Khai Hong Goh
Li Yan Teo
Nanyang Technological University, Singapore 
Nanyang Technological University, Singapore 
Nanyang Technological University, Singapore 
Nanyang Technological University, Singapore