Ph.D. Students

 1. Xu Zhengzi (2015 Aug) (thesis submitted)
 2. Feng Ruitao (2016 Jan) (thesis submitted)
 3. Siow Jing Kai (2017 Jan) Part-time
 4. Liu Shangqing (2019 Jan) Full-time
 5. Palina Tolmach (2019 Jan) SINGA
 6. David Berend (2019 Aug) SINGA
 7. Zhang Cen (2019 Aug) Full Time
 8. Liu Chengwei (2019 Aug) Full Time
 9. Tang Yun (2019 Aug) Full Time - Alibaba
 10. Brandon Goh Wen Heng (2019 Aug) Full Time - HP
 11. Yang Xuehuan (2020 Jan) Part Time
 12. Li Zhiming (2020 Aug) Full Time
 13. Li Tianlin (2020 Aug) Full Time
 14. Zhang Lvye (2020 Aug) Part Time
 15. Deng Gelei (2020 Aug) Part Time

Master Student by Research

 1. Zhao LiDa (2020 Aug)
 2. Peng Lunan (2016 Aug - 2019 Aug)

Post Doc

 1. Fan Lingling (2019 Sep)
 2. Chen Sen (RAP 2020) (2019 Sep)
 3. Zhou Yuan (2016 Jan)
 4. Guo Shangwei (April 2019 -)
 5. Wang Run (April 2019 -)
 6. Sun Jianwen (Aug 2018 -)
 7. Xie Xiaofei (PPF 2019) (Aug 2018 -)
 8. Albert Rizaldi (Oct 2018 -)
 9. David Sanan (Feb 2015 - )
 10. Guo Qing (PPF 2020) (2019 - )
 11. Chen HongXu (2020 - )
 12. Li Yuekang (2020 - )
 13. Zheng Yan (2019 - )

Visiting Researcher and Students

 • Chen Bihuan (Fu Dan Univerisity) (Sep 2013 - March 2014)
 • Song Fu (East China Normal University) (July 2014 - Sep 2014)

Alumni