Manuscripts


Xiaohui Bei, Warut Suksompong

Manuscript

Xiaohui Bei, Ayumi Igarashi, Xinhang Lu, Warut Suksompong

Manuscript

Maximin Fairness with Mixed Divisible and Indivisible Goods

Xiaohui Bei, Shengxin Liu, Xinhang Lu, Hongao Wang

Manuscript


Publications