Nanyang Alumni Awards 2019 Recipients 南洋校友奖2019获奖者


Nanyang Distinguished Alumni Award  

南洋卓越校友奖


Mr Suratman bin Markasan 苏拉曼·马卡山 先生

Mr Chua Kee Seng Thomas 蔡其生 先生

Mr Zaqy Mohamad 扎吉哈 先生


Nanyang Alumni Achievement Award  
南洋校友成就奖

Prof Leo Suryadinata 廖建裕 教授
Ms Ang Suan Hong  嗡鍹鳳 女士
Mr Sonny Bensily 桑尼·文斯礼 先生
Mr Zainal bin Sapari 再纳·沙伯里 先生
Mrs Chua-Lim Yen Ching 林艳卿 女士

Mr Yong Ming Chong Danny 楊明章 先生


Nanyang Outstanding Young Alumni Award  
南洋杰出青年校友奖


Mr Ong Yong Cheng Matthew 王永成 先生
Ms Loo Qingwen Jean 吕晴文 女士
Ms Hong Shuheng Kaylene 冯淑恒 女士
Mr Wang Han Yi Roy王汉逸 先生
Ms Aisha Sahar Waheed Ali Al-Kharusi 艾莎·沙哈尔 女士
Mr Ang Qi Xiang, Adrian 洪启翔 先生
Ms Dipna Lim Prasad 宁娜·普拉萨德 女士
Mr Dhruv Khanna 德鲁夫·坎纳 先生
Ms Annabelle Kwok Shi Min 郭诗敏 女士
Mr Chen Xianyong 陈贤勇 先生

Mr Yang Zhan Zack 杨展 先生


Nanyang Alumni Service Award  
南洋校友服务奖


Mr Chua Seng Cheong 蔡成昌 先生
Mr Hoon Tai Meng 云大明 先生
Dr Ong Hiap Liew 王协友 博士
Mr Yap Kok Kin 葉國堅 先生
Mr Sia Chiew Koi Stanley 谢秋开 先生
Mr Fong Wai Sun 冯伟生 先生
Mr Ee Kwang Yong Phillip 余光荣 先生
Mdm Tay Gek Khim  郑玉琴 女士
Mr Muhammad Arshad Kashif  穆罕默德 · 阿沙德 · 卡希夫 先生
Dr Ni Lar Thein 倪拉登 博士
Mr Huang Weidong 炜东 先生
Mr Shen Xiaohe 沈晓鹤 先生
Mr Zhang Guonan 国南 先生
Mr Law Yi Ping Jason 刘一平 先生
Ms Rasiah Raslyn Agatha 樂思伶·阿加莎 女士
Ms Soh Shan Bin 苏善彬 女士
Mr Sun Jian 孙健 先生
Mr Meng Yang Andy 孟洋 先生

Mr Muhammad Hidhir bin Md Razak 穆罕默德 • 扎克 先生


To view the Nanyang Alumni Awards recipients' citations, please click here
Share Article