List of Recipients

Nanyang Distinguished Alumni Award  
南洋卓越校友奖

Dato’ Sri Dr Tahir 拿督斯里 翁俊民 博士
Mr Lim Chow Kiat 林昭杰 先生
Adjunct Prof Tan Chin Hwee 陈竟辉 客座教授

Nanyang Alumni Achievement Award  
南洋校友成就奖

Mr Lim Cheng Eng 林清荣 先生
Tan Sri Dato’ Lim Kuang Sia 丹斯里拿督 林宽城 先生
Er Chong Kee Sen 张奇善 工程师
Mr Yeo Guat Kwang 杨木光 先生
Ms Tan Aik Na 陈逸娜 女士
Mr Shafie Bin Shamsuddin 沙菲·沙姆斯丁 先生
Dr Han Fangming 韩方明 博士 

Nanyang Outstanding Young Alumni Award  
南洋杰出青年校友奖

Ms Tauled Tunisha Bte Mohd Paser 陶勒蒂·图尼莎·莫哈末·帕塞尔 女士
Dr Ong Chong Yaw Tommy 王盅尧 博士
Asst Prof Zhang Yi 张翼 助理教授
Mr Li Xiaojun 李小军 先生
Ms Ma Thiri Aung Jessica 玛蒂丽昂·洁西卡 女士
Mr Zhang Yizhong Albert 张艺钟 先生
Ms Low Ser En 刘思恩 女士
Ms Nur Syahidah Binte Alim 茜雅吉达哈·阿琳 女士
Mr Wu Tiansheng 吴天胜 先生
Mr Liu Xi 刘溪 先生
Ms Yasmin Binti Ahmad Mazlani 雅思敏·阿莫玛兹兰妮 女士 

Nanyang Alumni Service Award  
南洋校友服务奖


Mr Chang Wenn Yuan 张文元 先生
Mr Foo Hee Kiang 符气强 先生
Mr Chong Weng Hoe 庄永皓 先生
Ms Gillian Ang Lay Tin 洪丽珍 女士
Mr Tang Tiebao 唐铁宝 先生
Mr Cai Qing 蔡庆 先生
Mr Chu Sui-Lung 朱歲龍 先生
Mr Shen Genlin 沈根林 先生
Mr Ng Kah Meng 黄佳明 先生
Mr Tan Yong An 陈勇安 先生
Ms Lee Hui Min 李慧敏 女士
Mr Leong Kok Hou 梁国豪 先生
Mr Siow Kwong Ting Stanwin 萧光廷 先生
Mr Xiong Junhong 熊俊宏 先生
Mr Sundar Arockiyaraj Plavenderraj 桑达·阿罗奇亚拉惹 先生
Ms Chan Sook Chong Jean 陈淑庄 女士

 

To view the Nanyang Alumni Awards recipients' citations, please click here


Share Article