Nanyang Alumni Awards 2016 Recipients 南洋校友奖2016获奖者

Nanyang Distinguished Alumni Award  
南洋卓越校友奖

Mr Wu Hsioh Kwang 吴学光先生
Y.B. Datuk Seri Ir Dr Wee Ka Siong 拿督斯里魏家祥博士
Dr Liang Wern Fook 梁文福博士

Nanyang Alumni Achievement Award  
南洋校友成就奖


Mdm Tham Yew Chin 谭幼今女士
Ms Low Peck Kem 刘碧琴女士
Mr Teo Cher Koon 张子钧先生
Mr Tan Song Kok,Henry 陈颂国先生
Mr Lee Zee Sye, Simon 李泽思先生
Dr Koh Koon Teck 许坤德博士
Mr Lee Yong Miang, Von 李勇绵先生
Mr Yang Rui 杨汭先生
Ms Sim Ann 沈颖女士
Mr Wang Hairong 王海荣先生
Police General Dr Muhammad Tito Karnavian 迪多. 卡纳维安警察将军

Nanyang Outstanding Young Alumni Award  
南洋杰出青年校友奖


Ms Chan Wei Ling, Cheryl 陈慧玲女士
Ms Teo Siew Kim, Ruby 张秀琴女士
Dr Muhammad Nazir Bin Amir 穆罕默德.纳兹尔.本.阿米尔博士
Dr Nripan Mathews 礼潘.马修博士
Mr Chern Xianjun Alphonsus 陳賢均先生
Mr Chen Chiu-Hao, Ted 陈秋豪先生
Ms Choo Jing, Sarah 朱婧女士
Dr Majid Ebrahimi Warkiani 马吉德.伊布拉黑米.瓦基阿尼博士

Nanyang Alumni Service Award  
南洋校友服务奖


Mdm Tan Soh Wah  陈雪华女士​
Mr Loke Liang Por, Dominic 陆亮博先生
Mr Cao Hongming 曹洪明先生
Dr Vinay Kalia 维奈·卡利亚博士
Mr Sia Jiun Kae, Christopher 谢俊凯先生
Mr Heng Tong Chuan 王忠全先生
Mr Zhou Junlin 周俊麟先生
Ms Zhao Xiangrong 赵湘蓉女士
Mr Chen Junguang, Kelvin 陈俊光先生
Mr Lu Jiasheng 鲁加升先生
Dr Liang Jing 梁静博士
Mr Seo Jia Hui, Andy 邵家辉先生
Mr Wong Choon Bong 黄俊邦先生
Mr Lee Heng Bin, Gabriel 李恒彬先生

To view the Nanyang Alumni Awards recipients' citations, please click here

Share Article