1. Jiadong Zhou Junhao Lin, Xiangwei Huang, Yao Zhou, Yu Chen, Juan Xia, Hong Wang, Yu Xie, Huimei Yu, Jincheng Lei, Di Wu, Fucai Liu, Qundong Fu, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Boris I. Yakobson, Qian Liu, Kazu Suenaga, Guangtong Liu, Zheng Liu A library of atomically thin metal chalcogenides, Nature, 2018 (accepted)
 2. Wu Zhou, Yu-Yang Zhang, Jianyi Chen, Dongdong Li, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Matthew F. Chisholm, Sokrates T. Pantelides and Kian Ping Loh Dislocation-driven growth of two-dimensional lateral quantum-well superlattices, Science Advances, 4, 9096, 2018
 3. X. Yu, P. Yu, D. Wu, B. Singh, Q. Zeng, H. Lin, W. Zhou, Z. Liu* and Q. J. Wang* Bandgap-engineered atomic layer PtSe2 for broadband mid-infrared optoelectronics, Nature Communications, 2018 (accepted)
 4. Yifu Yu, Gwang-Hyeon Nam, Qiyuan He, Xue-Jun Wu, Kang Zhang, Zhenzhong Yang, Junze Chen, Qinglang Ma, Meiting Zhao, Zhengqing Liu, Fei-Rong Ran, Xingzhi Wang, Hai Li, Xiao Huang, Bing Li, Qihua Xiong, Qing Zhang, Zheng Liu, Lin Gu, Yonghua Du, Wei Huang & Hua Zhang High phase-purity 1T′-MoS2- and 1T′-MoSe2-layered crystals, Nature Chemistry, 2018 (accepted)
 5. John A. Brehm, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Hunter Sims, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides, and Kazu Suenaga Electron-Beam-Induced Synthesis of Hexagonal 1H-MoSe2 from Square β-FeSe Decorated with Mo Adatoms , Nano Letters, 2018
 6. Jiadong Zhou, Jia Shi, Qingsheng Zeng, Yu Chen, Lin Niu, Fucai Liu, Ting Yu, Kazu Suenaga, Xinfeng Liu, Junhao Lin, Zheng Liu Synthesis of InSe monolayer with ultra-high second-harmonic generation , 2D Materials, 2018
 7. J. Di, C. Yan, A. D. Handoko, H. Li, Z. Seh, Z. Liu Ultrathin Two Dimensional Materials for Photo- and Electrocatalytic Hydrogen Evolution , Materials Today, 2018
 8. J Lin, J Zhou, S Zuluaga, Y Peng, M Gu, Z Liu, ST Pantelides, K Suenaga Anisotropic Ordering in 1T′ Molybdenum and Tungsten Ditelluride Layers Alloyed with Sulphur and Selenium , ACS Nano, 2018
 9. Jun Di, Jun Xiong, Huaming Li, Zheng Liu Ultrathin 2D Photocatalysts: Electronic-Structure Tailoring, Hybridization, and Applications , Advanced Materials, 2018
 10. Zhao-Qing Lin, Gui-Gen Wang, Ji-Li Tian, Li-Yan Wang, Dong-Dong Zhao, Zheng Liu, Jie-Cai Han Broad-band anti-reflective pore-like sub-wavelength surface nanostructures on sapphire for optical windows , Nanotechnology, 2018, 29, 055302
 11. Hong Wang, Yu Chen, Martial Duchamp, Qingsheng Zeng, Xuewen Wang, Siu Hon Tsang, Peng Yu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo, and Zheng Liu Large-area atomic layers of the charge-density-wave conductor TiSe2 , Advanced Materials, 2018
 12. Xiao-Fei Wang, Gui-Gen Wang, Jia-Bing Li, Zheng Liu, Wen-Feng Zhao, Jie-Cai Han.Towards high-powered remote WLED based on flexible white-luminescent polymer composite films containing S, N co-doped graphene quantum dots Toward a Mechanistic Understanding of Vertical Growth of van der Waals Stacked 2D Materials: A Multiscale Model and Experiments , Chemical Engineering Journal, 2018, 336, 406
 13. Qingsheng Zeng et al., Novel Optoelectronic Devices: Transition Metal Dichalcogenides Based Two-dimensional Heterostructures, Advanced Electronic Materilas, 2018
 14. Xu-Wu Zhang, Gui-Zhong Li, Gui-Gen Wang, Ji-Li Tian, Yi-Lin Liu, Zheng Liu, Hua-Yu Zhang, Jie-Cai Han High-performance triboelectric nanogenerator with double-surface shape-complementary microstructures prepared by using simple sandpaper templates , ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017
 15. Han Ye , Jiadong Zhou, Dequan Er, Christopher C. Price, Zhongyuan Yu, Yumin Liu, John Lowengrub, Jun Lou, Zheng Liu , and Vivek B. Shenoy Toward a Mechanistic Understanding of Vertical Growth of van der Waals Stacked 2D Materials: A Multiscale Model and Experiments , ACS Nano, 2017, 11, 12780
 16. Lina Wang, Peng Hu, Yi Long, Zheng Liu and Xuexia He Recent advances in ternary two dimensional materials: synthesis, properties and applications , Journal of Materials Chemistry A, 2017. DOI: 10.1039/C7TA06971E. Review
 17. Shoujun Zheng, Jin-Kyu So, Fucai Liu, Zheng Liu, Nikolay Zheludev, and Hong Jin Fan Giant enhancement of cathodoluminescence of monolayer transitional metal dichalcogenides semiconductors , Nano Letters, 2017.
 18. Song Ling Wang, Xin Luo, Xiong Zhou, Ye Zhu, Xiao Chi, Wei Chen, Kai Wu, Zheng Liu, Su Ying Quek, and Guoqin Xu Fabrication and Properties of A Free-standing Two-dimensional Titania , JACS, 2017.
 19. Jun Di, Jun Xiong, Huaming Li, Zheng Liu Ultrathin Two-dimensional Photocatalysts: Electronic Structure Tailoring, Hybridization and Applications , Advanced Materials, 2017.
 20. Bowen Li, Shuai Zu, Jiadong Zhou, Qiao Jiang, Bowen Du, Hangyong Shan, Yang Luo, Zheng Liu, Xing Zhu and Zheyu Fang Single-Nanoparticle Plasmonic Electro-optic Modulator Based on MoS2 Monolayers , ACS Nano, 2017.
 21. M. Chen#, J. Xia#, J. Zhou, Q. Zeng, K. Li, K. Fujisawa, W. Fu, T. Zhang, J. Zhang, Z. Wang, Z. Wang, X. Jia, M. Terrones, Z.X. Shen, Z. Liu, L. Wei Ordered and Atomically Perfect Fragmentation of Layered Transition Metal Dichalcogenides via Mechanical Instabilities , ACS Nano, 2017.
 22. Oyedele, Akinola ; Yang, Shi-Ze; Liang, Liangbo; Puretzky, Alexander ; Wang, Kai; Zhang, Jingjie; Yu, Peng; Pudasaini, Pushpa; Ghosh, Avik; Liu, Zheng; Rouleau, Christopher; Sumpter, Bobby; Chisholm, Matthew; Zhou, Wu; Rack, Philip; Geohegan, David ; Xiao, Kai PdSe2: Pentagonal 2D Layers with High Air Stability for Electronics , JACS , 2017.
 23. Chongyun Jiang, Fucai Liu, Jorge Cuadra, Zumeng Huang, Ke Li, Abdullah Rasmita, Ajit Srivastava, Zheng Liu, Weibo Gao Zeeman splitting via spin-valley-layer coupling in bilayer MoTe2 , Nature Communications , 2017.
 24. Ilya Belopolski, Peng Yu, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Tay-Rong Chang, Songtian S. Zhang, Su-Yang Xu, Daixiang Mou, Hao Zheng, Guoqing Chang, Guang Bian, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Adam Kaminski, Hsin Lin, Zheng Liu, Shik Shin, M. Zahid Hasan Signatures of a time-reversal symmetric Weyl semimetal with only four Weyl points , Nature Communications , 2017.
 25. Hong Wang, Xiangwei Huang, Junhao Lin, Jian Cui, Yu Chen, Chao Zhu, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Peng Yu, Xuewen Wang, Haiyong He, Siu Hon Tsang, Weibo Gao, Kazu Suenaga, Fengcai Ma, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo, Guangtong Liu and Zheng Liu High-quality monolayer superconductor NbSe2 grown by chemical vapour deposition, Nature Communications , 2017.
 26. J. Xia, J. Wang, D. Chao, Z. Chen, Z. Liu, J.L. Kuo, J. Yan, Z.X. Shen Phase evolution of lithium intercalation dynamics in 2H-MoS2 , Nanoscale, 2017.
 27. J. Xia, Q. Zeng, J. Zhou, W. Zhou, Q. Zhang, J. Yan, Z. Liu, Z.X. Shen Current rectification and asymmetric photoresponse in MoS2 stacking-induced homojunctions , 2D Materials, 2017.
 28. Jia Shi, Peng Yu, Fucai Liu, Peng He, Rui Wang, Liang Qin, Junbo Zhou, Xin Li, Jiadong Zhou, Xinyu Sui, Shuai Zhang, Yanfeng Zhang, Qing Zhang, Tze Chien Sum, Xiaohui Qiu, Zheng Liu, Xinfeng Liu 3R MoS2 with Broken Inversion Symmetry: A Promising Ultrathin Nonlinear Optical Device , Advanced Materials , 2017. DOI: 10.1002/adma.201701486
 29. Jun Di, Chao Chen, Shi-Ze Yang, Mengxia Ji, Cheng Yan, Kaizhi Gu, Jiexiang Xia, Huaming Li, Shuzhou Li and Zheng Liu Defect engineering in atomically-thin bismuth oxychloride towards photocatalytic oxygen evolution , Journal of Materials Chemistry A , 2017. DOI: 10.1039/C7TA03624H
 30. Dong Li, Mingyuan Chen, Zhengzong Sun,PengYu, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan and Zengxing Zhang Two-dimensional non-volatile programmable p–n junctions, Nature Nanotechnology, 2017
 31. Peng Yu, Wei Fu, Qingsheng Zeng, Junhao Lin, Zhuangchai Lai, Bijun Tang, Kazu Suenaga, Hua Zhang, Zheng Liu Controllable Synthesis of Atomically-thin 1Td WTe2 Nanosheets for All-Solid-State Flexible Supercapacitor , Advanced Materials , 2017
 32. Junhao Lin, Sebastian Zuluaga, Peng Yu, Zheng Liu, Sokrates T. Pantelides, and Kazu Suenaga Novel Pd2Se3 two-dimensional phase driven by interlayer fusion in layered PdSe2, Physical Review Letters , 2017
 33. Junfeng Wang, Xiaoming Zhang, Yu Zhou, Ke Li, Ziyu Wang, Phani Peddibhotla, Fucai Liu, Sven Bauerdick, Axel Rudzinski, Zheng Liu, and Weibo Gao Scalable fabrication of single silicon vacancy defect arrays in silicon carbide using focused ion beam, ACS Photonics , 2017
 34. Chaoliang Tan, Lingzhi Zhao, Peng Yu, Ying Huang, Bo Chen, Zhuangchai Lai, Xiaoying Qi, Min Hao Goh, Xiao Zhang, Shikui Han, Xue-Jun Wu, Zheng Liu, Yanli Zhao, Hua Zhang Preparation of Ultrathin Two-Dimensional TixTa1-xSyOz Nanosheets as Highly Efficient Photothermal Agents , Angewandte Chemie, 2017
 35. Ziwei Li, Yu Li, Tianyang Han, Xingli Wang, Ying Yu, Bengkang Tay, Zheng Liu, and Zheyu Fang Tailoring MoS2 Exciton-Plasmon Interaction by Optical Spin-Orbit Coupling, ACS Nano, 11, 1165 , 2017
 36. Song, Zhigang; Li, Ziwei; Wang, Hong; Bai, Xuedong; Wang, Wenlong; Du, Honglin; Liu, Sunquan; Wang, Changsheng; Han, Jingzhi; Yang, Yingchang; Liu, Zheng; Lu, Jing; Fang, Zheyu Valley Pseudospin with a Widely Tunable Bandgap in Doped Honeycomb BN Monolayer , Nano Letters, 17(3), 2079 , 2017
 37. Wu Zhao, Lin Liu, Manzhang Xu, Xuewen Wang, Ting Zhang, Yingnan Wang, Zhiyong Zhang, Sujie Qin, Zheng Liu Single CdS Nanorod for High Responsivity UV/Visible Photodetector , Advanced Optical Materials, 2017.
 38. Jun Di, Jiexiang Xia, Huaming Li, Zheng Liu Freestanding Atomically-Thin Two-Dimensional Materials beyond Graphene Meeting Photocatalysis: Opportunities and Challenges , Nano Energy, 2017.
 39. Haiyong He etc Silica-modified SnO2-Graphene "Slime" for Self-Enhanced Li-ion Battery Anode, Nano Energy, 2017.
 40. Hongfei Zhu, Xuewen Wang, Jia Liang, Hongling Lv, Huayu Tong, Lianbo Ma, Yi Hu, Guoyin Zhu, Ting Zhang, Zuoxiu Tie, Zheng Liu, Qingwen Li, Zhong Jin, Liwei Chen, and Jie Liu Versatile Electronic Skins for Motion Detection of Joints and Fingers Enabled by Aligned Few-Walled Carbon Nanotubes in Flexible Polymer Composites, Advanced Functional Materials, 2017.
 41. Wai Leong Chow, Peng Yu, Fucai Liu,* Jinhua Hong, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Xiaowei Wang, Juan Xia, Jiaxu Yan, Yu Chen, Di Wu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Chuanhong Jin, Beng Kang Tay, and Zheng Liu High Mobility 2D Palladium Diselenide Field-effect Transistors with Tunable Ambipolar Characteristics, Advanced Materials, 2017.
 42. Xuewen Wang, Zheng Liu, Ting Zhang Flexible Sensing Electronics for Wearable/attachable Health Monitoring, Small, 2017. accepted. Review paper
 43. Tie Li, Lianhui Li, Hongwei Sun, Yan Xu, Xuewen Wang, Hui Luo, Zheng Liu, Ting Zhang Porous Ionic Membrane Based Flexible Humidity Sensor and its Multifunctional Applications, Advanced Science, 2017. accepted.
 44. Xuewen Wang, Hong Wang, Yang Gu, Wei Fu, Lu Zheng, Guowei Liu, Yongmin He, Yi Long, Wu Zhao, Jie Zhang, Ting Zhang, Zheng Liu Programmable high crystallinity carbon patterns, 2D Materials, 4, 025011, 2017.
 45. Song Z, Li Z, Wang H, Bai X, Wang W, Du H, Liu S, Wang C, Han J, Yang Y, Liu Z, Lu J, Fang Z, Yang J Valley Pseudospin with a Widely Tunable Bandgap in Doped Honeycomb BN Monolayer, Nano Letters, 2017.
 46. Shoujun Zheng, Fucai Liu, Chao Zhu, Zheng Liu and Hong Jin Fa Liu Room-temperature electrically driven phase transition of two-dimensional 1T-TaS2 layers, Nanoscale, 9, 2436, 2017
 47. Juanjuan Liu, Rajendrannair Govindan Kutty, Qingshen Zheng, Varrla Eswariah, Sivaramapanicker Sreejith, Zheng Liu Hexagonal Boron Nitride Nanosheets as High-Performance Binder-Free Fire-Resistant Wood Coatings , Small, 13, 1602456, 2017
 48. X Yang, Y Wang, J Zhou, Z Liu Temperature-dependent morphology of chemical vapor grown molybdenum disulfide , Journal of Physics D: Applied Physics , 50, 164002, 2017
 49. Bo Sun, Xiaokun Gu, Qingsheng Zeng, Xi Huang, Yuexiang Yan, Zheng Liu, Ronggui Yang, Yee Kan Koh Temperature Dependence of Anisotropic Thermal-Conductivity Tensor of Bulk Black Phosphorus, Advanced Materials, 29, 1603297, 2017.
 50. Mani Ulaganathan, Reinack Varghese Hansen, Nateisha Drayton, Hardik Hingoran, R. Govindan Kutty, Hrishikesh Joshi, Sivaramapanicker Sreejith, Zheng Liu, Jinglei Yang, and Yanli Zhao Photopolymerization of Diacetylene on Aligned Multiwall Carbon Nanotube Microfibers for High-Performance Energy Devices, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 32643 , 2016
 51. Tie Li, Hui Luo, Lin Qin, Xuwen Wang, Zuoping Xiong, Haiyan Ding, Yang Gu, Zheng Liu, Ting Zhang Flexible Capacitive Tactile Sensor Based on Micropatterned Dielectric Layer, Small, 12, 5042, 2016
 52. Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Peng Yu, Zhixin Hu, Ziyuan Lin, Shu Ping Lau, Zheng Liu, Wei Ji, and Yang Chai Extraordinarily Strong Interlayer Interaction in Two-Dimensional Layered PtS2, Advanced Materials, 28, 2399, 2016.
 53. Wei Fu, Yu Chen, Junhao Lin, Xuewen Wang, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Lu Zheng, Hong Wang, Yongmin He, Haiyong He, Qundong Fu, Kazutomo Suenaga, Ting Yu, Zheng Liu Controlled Synthesis of Atomically Thin 1T-TaS2 for Tunable Charge Density Wave Phase Transitions, Chemistry of Materials, 28, 7613, 2016
 54. Fucai Liu, Jiadong Zhou, Chao Zhu, Zheng Liu Electric Field Effect in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides2, Advanced Functional Materials 2016. 10.1002/adfm.201602404 Review paper
 55. Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Xingchen Pan, Peng Yu, Su-Yang Xu, Guoqing Chang, Tay-Rong Chang, Hao Zheng, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, You Song, Haijun Bu, Guanghou Wang, Shisheng Li, Goki Eda, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin & M. Zahid Hasan Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1-xTe2, Nature Communications, 13643, 2016
 56. Peng Yu, Junhao Lin, Linfeng Sun, Quang Luan Le, Xuechao Yu, Guanhui Gao, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Tay-Rong Chang, Qingsheng Zeng, Fucai Liu, Qi Jie Wang, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Zexiang Shen, Kazu Suenaga, Zheng Liu Metal-semiconductor Phase-transition in WSe2(1-x)Te2x Monolayer, Advanced Materials, 29, 1603991, 2016
 57. Jiadong Zhou, Fucai Liu, Junhao Lin, Xiangwei Huang, Juan Xia, Bowei Zhang, Qingsheng Zeng, Hong Wang, Chao Zhu, Lin Niu, Xuewen Wang, Wei Fu, Peng Yu, Tay-Rong Chang, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Horng-Tay Jeng, Yizhong Huang, Hsin Lin,, Zexiang Shen, Changli Yang, Li Lu, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Guangtong Liu and Zheng Liu Large-area and high-quality 2D transition metal telluride, Advanced Materials, 29, 1603471, 2016. Front Cover X-MOL
 58. Xuexia He, WaiLeong Chow,Fucai Liu,BengKang Tay, and Zheng Liu. MoS2/Rubrene van der Waals Heterostructure: Towards Ambipolar Field-effect Transistors and Inverter circuits , Small, 11, 1602558, 2016
 59. I. Belopolski, S.-Y. Xu, Y. Ishida, X. Pan, P. Yu, D. S. Sanchez, H. Zheng, M. Neupane, N. Alidoust, G. Chang, T.-R. Chang, Y. Wu, G. Bian, S.-M. Huang, C.-C. Lee, D. Mou, L. Huang, Y. Song, B. Wang, G. Wang, Y.-W. Yeh, N. Yao, J. E. Rault, P. Le Fèvre, F. Bertran, H.-T. Jeng, T. Kondo, A. Kaminski, H. Lin, Z. Liu, F. Song, S. Shin and M. Z. Hasan. Fermi arc electronic structure and Chern numbers in the type-II Weyl semimetal candidate MoxW1−xTe2, Phys. Rev. B, 94, 085127, 2016
 60. Wei Fu, Haiyong He, Zhuhua Zhang, Chunyang Wu, Xuewen Wang, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Linfeng Sun, Xingli Wang, Jiadong Zhou, Zexiang Shen, Chuanhong Jind, Boris I. Yakobson, and Zheng Liu. Strong interfacial coupling of MoS2/g-C3N4 van de Waals solids for highly active water reduction, Nano Energy, 27, 44, 2016
 61. Fucai Liu, Fucai Liu1, Lu You2, Kyle L. Seyler, Xiaobao Li, Peng Yu, Junhao Lin, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Haiyong He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Pradeep Sharma, Xiaodong Xu, Pulickel M. Ajayan, Junling Wang, Zheng Liu. Room-temperature ferroelectricity in CuInP2S6 ultrathin flakes, Nature Communications, 7, 12357, 2016
 62. Fucai Liu, Chao Zhu, Lu You, Shijun Liang, Shoujun Zheng, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Yongmin He, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, L. K. Ang, Junling Wang, Zheng Liu. 2D Black Phosphorus/SrTiO3 based Programmable Photoconductive Switch, Advanced Materials, 2016 In Press
 63. Xuewen Wang, Xuexia He, Hongfei Zhu, Linfeng Sun, Wei Fu, Xingli Wang, Lai Chee Hoong, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Wu Zhao, Jun Wei, Zhong Jin, Zexiang Shen, Jie Liu3, Ting Zhang and Zheng Liu Sub-atom Deformation Driven by Vertical Piezoelectricity from CdS Ultra-thin Films, Science Advances , 2016 In Press Phys.org, Science and Technolgoy Daily
 64. Haiyong He; Junhao Lin; Wei Fu; Xingli Wang; Hong Wang; Qingsheng Zeng; Quan Gu; Yongmei Li; Cheng Yan; Beng Kang TAY; Can Xue; Xiao Hu; Sokrates T. Pantelides; Wu Zhou; Zheng Liu MoS2/TiO2 Edge-On Heterostructure for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution, Advanced Energy Materials ,6, 1600464, 2016 materialsviewschina
 65. Xinfeng Liu, Lin Niu, etc. Periodic Organic-Inorganic Halide Perovskite Micro-platelet Arrays on Silicon Substrates for Room-Temperature Lasing, Advanced Science , 2016
 66. Varrla Eswaraiah, Qingsheng Zeng, Long Yi and Zheng Liu, Black Phosphorus: Next Generation Nanomaterial for Electronic, Optoelectronic and other Applications, Small , 2016 (review paper)
 67. Lin Niu, Qingsheng Zeng, Jia Shi, Chunxiao Cong, Chunyang Wu, Fucai Liu, Jiadong Zhou, Wei Fu, Qundong Fu, Chuanhong Jin, Ting Yu, Xinfeng Liu, and Zheng Liu Controlled Growth and Reliable Thickness-dependent Properties of Organic-inorganic Perovskite Platelet Crystal , Advanced Functional Materials , 2016
 68. Lei Liu, Qiang Li, Shuai Zhang, Xiaofeng Wang, Søren Vrønning Hoffmann, Jingyuan Li, Zheng Liu, Flemming Besenbacher, Mingdong Dong Identification of a novel parallel β-stand conformation within molecular monolayer of amyloid peptide , Advanced Science , 2016
 69. Fucai Liu, Shoujun Zheng, Apoorva Chaturvedi, Viktor Zólyomi, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Chao Zhu, Peng Yu, Qingsheng Zeng, Neil D. Drummond, Hong Jin Fan, Christian Kloc, Vladimir I. Fal'ko, Xuexia He and Zheng Liu Optoelectronic properties of atomically thin ReSSe with weak interlayer coupling, Nanoscale , 2016
 70. Yongmei Li, Haiyong He, Wei Fu, Chenzhong Mu, Xiu-Zhi Tang, Zheng Liu, Dongzhi Chi and Xiao Hu In-grown structure of NiFe mixed metal oxides and CNT hybrid catalysts for oxygen evolution reaction, Chemical Communications , 2016
 71. Peng Hu, Jun Ye, Xuexia He, Kezhao Du, Keke k. Zhang, Xingzhi Wang, Qihua Xiong, Zheng Liu, Christian Kloc Control of Radiative Exciton Recombination by Charge Transfer Induced Surface Dipoles in MoS2 and WS2 Monolayers, Scientific Report, 2016
 72. J. Xia, X. Wang, J.L. Kuo, B.K. Tai, S. Chen, Z. Liu, J. Yan, Z.X. Shen Valley polarization in stacked MoS2 by circularly polarized light, Nano Research, Nano Research, 2016
 73. Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Peng Yu, Zhixin Hu, Ziyuan Lin, Shu Ping Lau, Zheng Liu Wei Ji, & Yang Chai Extraordinarily Strong Interlayer Interaction in Two-Dimensional Layered PtS2 , Advanced Materials , 2016
 74. A. Penillard, C. Tripon-Canseliet, M. Rosticher, I. Maksimovic, Z. Liu and E. Géron Effective photoconductivity of exfoliated black phosphorus for optoelectronic switching under 1.55 μm optical excitation, J. Appl. Phys. , 2016, 119, 024
 75. Fucai Liu, Shoujun Zheng, Xuexia He, Apoorva Chaturvedi, Junfeng He, Wai Leong Chow, Thomas R. Mion, Xingli Wang, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Hong Jin Fan, Beng Kang Tay, Li Song, Rui-Hua He, Christian Kloc, Pulickel M. Ajayan, Zheng Liu Highly Sensitive Detection of Polarized Light Using Anistropic 2D ReS2, Advanced Functional Materials, 2015, 10.1002/adfm.201504546
 76. Xuexia He, Fucai Liu, Peng Hu, Wei Fu, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Wu Zhao, Zheng Liu Chemical Vapor Deposition of High-Quality and Atomically Layered ReS2 , Small, 2015, 11, 5423
 77. Lidong Wang, Ye Cui, Bin Li, Shuai Yang, Ruiyu Li, Zheng Liu, Robert Vajtai and Weidong Fei High apparent strengthening efficiency for reduced graphene oxide in copper matrix composites produced by molecule-lever mixing and high-shear mixing , RSC Advances, 2015, 5, 51193
 78. Lidong Wang, Ye Cui, Bin Li, Shuai Yang, Ruiyu Li, Zheng Liu, Robert Vajtai and Weidong Fei Large-scale synthesis of few-layer graphene from magnesium and different carbon sources and its application in dye-sensitized solar cells , Materials & Design, 2015, 12, 075
 79. Sivaramapanicker Sreejith, Reinack Hansen, Hrishikesh Joshi, R. Govindan Kutty, Zheng Liu, Lianxi Zheng, Jinglei Yang, Yanli Zhao Quantum dot decorated aligned carbon nanotube bundles for a performance enhanced photoswitch, Nanoscale, 2016, DOI: 10.1039/C5NR07494K
 80. Peng Yu; Xuechao Yu; Wanglin Lu; Hsin Lin; Linfeng Lin; Kezhao Du; Fucai Liu; Wei Fu; Qingsheng Zeng; Zexiang Shen; Chuanhong Jin; Qi Jie Wang; Zheng Liu Fast Photoresponse from 1T Tin Diselenide Atomic Layers, Advanced Functional Materials, 2015 (accepted)
 81. Jiaxu Yan, Juan Xia, Xingli Wang, Lei Liu, Jer-Lai Kuo, Beng Kang Tay, Shoushun Chen, Wu Zhou, Zheng Liu, and Zexiang Shen Stacking-dependent interlayer coupling in trilayer MoS2 with broken inversion symmetry, Nano Letters, 2015 (accepted)
 82. Gong, Yongji; Lin, Zhong; Ye, Gonglan; Shi, Gang; Feng, Simin; Lei, Yu; Elías, Ana Laura; Perea-Lopez, Nestor; Vajtai, Robert; Terrones, Humberto; Liu, Zheng; Terrones, Mauricio; Ajayan, Pulickel Te-Assisted Low-Temperature Synthesis of MoS2 and WS2 Monolayers, ACS Nano, 2015 (accepted)
 83. Lin Niu, Xinfeng Liu, Chunxiao Cong, Chunyang Wu, Di Wu, Tay Rong Chang, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Xingli Wang, Wei Fu, Peng Yu, Qundong Fu, Sina Najmaei, Zhuhua Zhang, Boris I. Yakobson, Beng Kang Tay, Wu Zhou, Horng Tay Jeng, Hsin Lin, Tze Chien Sum, Chuanhong Jin, Haiyong He, Ting Yu, and Zheng Liu Controlled Synthesis of Organic/Inorganic van der Waals Solid for Tunable Light-matter Interactions, Advanced Materials, 27, 7800, 2015
 84. Jiadong Zhou, Qingsheng, Zeng, Danhui Lv, Linfeng Sun, Lin Liu, Wei Fu, Fucai Liu, Zexiang Shen, Chuanhong Jin, Zheng Liu Controlled Synthesis of High-quality Monolayered a-In2Se3 via Physical Vapor Deposition, Nano Letters, 2015, 15, 6400
 85. Zhou, Wu; Lin, Junhao; Gong, Yongji; Wang, Xingli; Tay, Beng Kang; Lou, Jun; Liu, Zheng; Pantelides, Sokrates T.; Ajayan, Pulickel M Interfaces in Two-Dimensional Heterostructures of Transition Metal Dichalcogenides, Microscopy and Microanalysis, 2015, 21, 105
 86. Chaoliang Tan, Peng Yu, Yanling Hu, Junze Chen, Ying Huang, Yongqing Cai, Zhimin Luo, Bing Li, Qipeng Lu, Lianhui Wang, Zheng Liu and Hua Zhang High-Yield Exfoliation of Ultrathin Two-Dimensional Ternary Chalcogenide Nanosheets for Highly Sensitive and Selective Fluorescence DNA Sensors, JACS, 2015, 137, 10430
 87. Yongji Gong, Sidong Lei, Gonglan Ye, Bo Li, Yongmin He, Kunttal Keyshar, Xiang Zhang, Qizhong Wang, Jun Lou, Zheng Liu, Robert Vajtai, Wu Zhou and Pulickel M. Ajayan Two-Step Growth of Two-Dimensional WSe2/MoSe2 Heterostructures, Nano Letters, 2015, 15, 6135
 88. Shoujun Zheng, Linfeng Sun, Xiaohao Zhou, Fucai Liu, Zheng Liu, Zexiang Shen, Hong Jin Fan Coupling and Interlayer Exciton in Twist-Stacked WS2 Bilayers, Advanced Optical Materials, 2015, 11, 2015
 89. Xuexia He, Fucai Liu, Peng Hu, Wei Fu, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Wu Zhao, Zheng Liu Electric-double-layer Transistors Based on Two Dimensional Materials, Acta Chimica Sinca, 2015, 73, 924 REVIEW PAPER
 90. Fucai Liu, Wai Leong Chow, Xuexia He, Peng Hu, Shoujun Zheng, Xingli Wang, Jiadong Zhou, Qundong Fu, Wei Fu, Peng Yu, Qingsheng Zeng, Hong Jin Fan, Beng Kang Tay, Christian Kloc, Zheng Liu Van der Waals p-n Junction Based on Organic-Inorganic Heterostructure, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 5868
 91. Yongji Gong, Huilong Fei, Xiaolong Zou, Wu Zhou, Shubin Yang, Gonglan Ye, Zheng Liu, Zhiwei Peng, Jun Lou, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, James M. Tour, Pulickel M. Ajayan Boron- and Nitrogen-Substituted Graphene Nanoribbons as Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction, Chemistry of Materials, 2015, 27, 1181
 92. Shoujun Zheng, Linfeng Sun, Tingting Yin, AlexanderM. Dubrovkin, Fucai Liu, Zheng Liu, Ze Xiang Shen, Hong Jin Fan Monolayers of WxMo1-xS2 Alloy Heterostructure with In-plane Composition Variations, Appl. Phys. Lett., 2015, 106, 063113
 93. Xuexia He, Fucai Liu, Qingsheng, Zeng, Zheng Liu, Ze Xiang Shen, Hong Jin Fan Monolayers of WxMo1-xS2 Alloy Heterostructure with In-plane Composition Variations, Appl. Phys. Lett., 2015, 106, 063113
 94. Yongji Gong, Junhao Lin, Xingli Wang, Gang Shi, Sidong Lei, Zhong Lin, Xiaolong Zou, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Beng Kang Tay, Jun Lou, Sokrates T. Pantelides, Zheng Liu, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan Vertical and In-Plane Heterostructures from WS2/MoS2 Monolayers Nature Materials 2014, 13, 1135
 95. Zheng Liu†, Matin Amani, Sina Najmaei, Quan Xu, Xiaolong Zou, Wu Zhou, Ting Yu, Caiyu Qiu, A. Glen Birdwell, Frank J. Crowne, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson5, Zhenhai Xia, Madan Dubey, Pulickel M. Ajayan and Jun Lou Strain and Structure Heterogeneity in MoS2 Atomic Layers Grown by Chemical Vapor Deposition. Nature Communications 2014, 5, 5246
 96. Qingsheng Zeng, Hong Wang, Wei Fu, Yongji Gong, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou and Zheng Liu Band Engineering for Novel Two-dimensional Atomic Layers Small 2015, 11, 1868 REVIEW PAPER
 97. Hong Wang, Fucai Liu, Zheyu Fang, Wu Zhou and Zheng LiuTwo-dimensional heterostructures: fabrication, characterization, and application Nanoscale 2014, 6, 12250 REVIEW PAPER
 98. Wuewen Wang, Zuoping Xiong, Zheng Liu and Ting Zhang Exfoliation at the Liquid/Air Interface to Assemble Reduced Graphene Oxide Ultrathin Films for a Flexible Noncontact Sensing Device. Advanced Materials 2015, 27, 1370
 99. Yimin Kang, Sina Najmaei, Zheng Liu, Yanjun Bao, Yumin Wang, Xing Zhu, Naomi J. Halas, Peter Nordlander, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou, Zheyu Fang. Plasmonic Hot Electron Induced Structural Phase Transition in a MoS2 Monolayer. Advanced Materials 2014, 26, 6467
 100. Sina Najmaei, Matin Amani, Matthew L. Chin, Zheng Liu, A. Glen Birdwell, Terrance P. O’Regan, Pulickel M. Ajayan, Madan Dubey and Jun Lou. Electrical Transport Properties of Polycrystalline Monolayer Molybdenum Disulfide. ACS Nano 2014, 8, 7930
 101. Peng Zhang, Lulu Ma, Feifei Fan, Zhi Zeng, Cheng Peng, Phillip Loya, Zheng Liu, Yongji Gong, Jiangnan Zhang, Xing-xiang Zhang, Pulickel Ajayan, Ting Zhu, and Jun Lou. Fracture Toughness of Graphene. Nature Communications 2014, 5, 3782
 102. Gang Shi, Yuranan Hanlumyuang, Zheng Liu, Yongji Gong, Weilu Gao, Bo Li, Junichiro Kono, Jun Lou, Robert Vajtai, Pradeep Sharma and Pulickel M. Ajayan. Boron Nitride–Graphene Nanocapacitor and the Origins of Anomalous Size-Dependent Increase of Capacitance. Nano Letters, 2014, 14, 1739
 103. Xin Lu, M. Iqbal Bakti Utama, Junhao Lin, Xue Gong, Jun Zhang, Yanyuan Zhao, Sokrates T. Pantelides, Jingxian Wang, Zhili Dong, Zheng Liu, Wu Zhou, and Qihua Xiong. Large-Area Synthesis of Monolayer and Few-Layer MoSe2 Films on SiO2 Substrates. Nano Letters, 2014, 14, 2419
 104. Xingli Wang, Yongji Gong, Gang Shi, Wai Leong Chow, kunttal Keyshar, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Jun Lou, Zheng Liu, Emilie Ringe, Beng Kang Tay, and Pulickel M Ajayan. Chemical Vapor Deposition Growth of Crystalline Monolayer. ACS Nano, 2014, 8, 5125
 105. Z. Fang, Y. Wang, A.E. Schlather, Z. Liu, P.M. Ajayan, F.J. Garcia de Abajo, P. Nordlander, X. Zhu, and N.J. Halas. Active Tunable Absorption Enhancement with Graphene Nanodisk Arrays. Nano Letters,, 2014, 14, 299
 106. Y. Gong, G. Shi, Z. Zhang, W. Zhou, J. Jung, W. Gao, L. Ma, Y. Yang, S. Yang, G. You, R. Vajtai, Q. Xu, A. MacDonald, B. I. Yakobson, J. Lou, Z. Liu*, and P.M. Ajayan. Direct chemical conversion of graphene to boron- and nitrogen- and carbon-containing atomic layers. Nature Communications 2014, 5, 3193.  |  preview |  download(* Corresponding author)
 107. Y.J. Gong,* Z. Liu,* A.R. Lupini,* G. Shi, J.H. Lin, S. Najmaei, Z. Lin, A.L. Elías, A. Berkdemir, G. You, H. Terrones, M. Terrones, R. Vajtai, S.T. Pantelides, S.J. Pennycook, J. Lou, W. Zhou, P.M. Ajayan. Band Gap Engineering and Layer-by-Layer Mapping of Selenium-Doped Molybdenum Disulfide. Nano Letters 2014, 14, 442  | preview  |  download (* Equally first author)
 108. A. Hoggard, L.Y. Wang, L.L. Ma, Y. Fang, G. You, J. Olson, Z. Liu, W.S. Chang, P.M. Ajayan and S. Link. Using the Plasmon Linewidth To Calculate the Time and Efficiency of Electron Transfer between Gold Nanorods and Graphene. ACS NANO 2013, 7, 11209-11217. | preview | download
 109. J.X. Zhu, L.J. Cao, Y.S. Wu, Y.J. Gong, Z. Liu, H.E. Hoster, Y.H. Zhang, S.T. Zhang, S.B. Yang, Q.Y. Yan, P.M. Ajayan, R. Vajtai. Building 3D Structures of Vanadium Pentoxide Nanosheets and Application as Electrodes in Supercapacitors. Nano Letters 2013, 13, 5408-5413. | preview | download
 110. Z. Liu, Y.J. Gong, W. Zhou, L.L. Ma, J.J. Yu, J.C. Idrobo, J. Jung, A.H. MacDonald, R. Vajtai, J. Lou, P.M. Ajayan. Ultrathin high-temperature oxidation-resistant coatings of hexagonal boron nitride. Nature Communications 2013, 4, 2541. | preview | download
 111. S. Najmaei, Z. Liu, W. Zhou, X.L. Zou, G. Shi, S.D. Lei, B.I. Yakobson, J.C. Idrobo, P.M. Ajayan, J. Lou. Vapour phase growth and grain boundary structure of molybdenum disulphide atomic layers. Nature Materials 2013, 12, 754-759. | preview | download
 112. Z. Liu, L.L. Ma, G. Shi, W. Zhou, Y.J. Gong, S.D. Lei, X.B. Yang, J.N. Zhang, J.J. Yu, K.P. Hackenberg, A. Babakhani, J.C. Idrobo, R. Vajtai, J. Lou, P.M. Ajayan. In-plane heterostructures of graphene and hexagonal boron nitride with controlled domain sizes. 2013, 8, 119-124. | preview | download
 113. B. Muchharla, A. Pathak, Z. Liu, L. Song, T. Jayasekera, S. Kar, R. Vajtai, L. Balicas, P.M. Ajayan, S. Talapatra, N. Ali. Tunable Electronics in Large-Area Atomic Layers of Boron–Nitrogen–Carbon. Nano Letters 2013, 13, 3476-3481. | preview | download
 114. S.B. Yang, Y.J. Gong, Z. Liu, L. Zhan, D.P. Hashim, L.L. Ma, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Bottom-up Approach toward Single-Crystalline VO2-Graphene Ribbons as Cathodes for Ultrafast Lithium Storage. Nano Letters 2013, 13, 1596-1601. | preview | download
 115. S.D. Lei, L.H. Ge, Z. Liu, S. Najmaei, G. Shi, G. You, J. Lou, R. Vajtai, P.M Ajayan. Synthesis and Photoresponse of Large GaSe Atomic Layers. Nano Letters 2013, 13, 2777-2781. | preview | download
 116. W. Zhou, X.L. Zou, S. Najmaei, Z. Liu, Y.M. Shi, J. Kong, J. Lou, P.M Ajayan, B.I. Yakobson, J.C. Idrobo. Intrinsic Structural Defects in Monolayer Molybdenum Disulfide. Nano Letters 2013, 13, 2615-2622. | preview | download
 117. Z.Y. Fang, S. Thongrattanasiri, A. Schlather, Z. Liu, L.L. Ma, Y.M. Wang, P.M Ajayan, P. Nordlander, N.J. Halas, F.J.G.de. Abajo. Gated Tunability and Hybridization of Localized Plasmons in Nanostructured Graphene. ACS NANO 2013, 7, 2388-2395. | preview | download
 118. Y.C. Zhao, Z. Liu, G.T. Liu, K.H. Zheng, L.J. Hu, W.J. Ma, Y. Ren, C.Z. Gu, S.S. Xie, L.F. Sun. Low-Temperature, Directly Depositing Individual Single-Walled Carbon Nanotubes for Fabrication of Suspended Nanotube Devices. The Journal of Physical Chemistry C 2013, 117, 16256-16262. | preview | download
 119. M.L. Chin, A.G. Birdwell, T.P. ORegan, S. Najmaei, Z. Liu, P.M. Ajayan, J. Lou, M. Dubey. Electrical performance of monolayer MoS2 field-effect transistors prepared by chemical vapor deposition. Applied Physics Letters2013, 102, 193017. | preview | download
 120. N.A. Lanzillo, A.G. Birdwell, M. Amani, F.J. Crowne, P.B. Shah, S. Najmaei, Z. Liu, P.M Ajayan, J. Lou, M. Dubey, S.K. Nayak, T.P. O'Regan. Temperature-dependent phonon shifts in monolayer MoS 2. Applied Physics Letters 2013, 103, 093102. | preview | download
 121. O.M. Nayfeh, A.G. Birdwell, C. Tan, M. Dubey, H. Gullapalli, Z. Liu, A.L.M. Reddy, P.M Ajayan. Increased mobility for layer-by-layer transferred chemical vapor deposited graphene/boron-nitride thin films. Applied Physics Letters 2013, 102, 103115. | preview | download
 122. Y.J. Gong, S.B. Yang, Z. Liu, L.L. Ma, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Graphene-Network-Backboned Architectures for High-Performance Lithium Storage. 2013, 25, 3979-3984. | preview | download
 123. L.J. Cao, S.B. Yang, W. Gao, Z. Liu, Y.J. Gong, L.L. Ma, G. Shi, S.D. Lei, Y.H. Zhang, S.T. Zhang, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Direct Laser-Patterned Micro-Supercapacitors from Paintable MoS2 Films. 2013, 7, 2905-2910. | preview | download
 124. Y.J. Zhan, Z. Liu, S. Najmaei, P.M. Ajayan, J. Lou. Large-area vapor-phase growth and characterization of MoS(2) atomic layers on a SiO(2) substrate. 2012, 8, 966-971.>100 citations | preview | download
 125. Z. Yan, L.L. Ma, Y. Zhu, I. Lahiri, M.G. Hahm, Z. Liu, S.B. Yang, C.S. Xiang, W. Lu, Z.W. Peng, Z.Z. Sun, c. Kittrell, J. Lou, W.B. Choi, P.M. Ajayan, J.M. Tour. Three-Dimensional Metal–Graphene–Nanotube Multifunctional Hybrid Materials. 2012, 7, 58-64. | preview | download
 126. L. Song, G. Toth, J.Q. Wei, Z. Liu, W. Gao, L.J. Ci, R. Vajtai, M. Endo, P.M. Ajayan. Sharp burnout failure observed in high current-carrying double-walled carbon nanotube fibers. Nanotechnology 2012, 23, 015703-015703. | preview | download
 127. L. Song, Z. Liu, A.L.M. Reddy, N.T. Narayanan, J.Taha-Tijerina, J. Peng, G.H. Gao, J. Lou, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Binary and ternary atomic layers built from carbon, boron, and nitrogen. 2012, 24, 4878-4895. | preview | download
 128. J. Peng, W. Gao, B.K. Gupta, Z. Liu, R.Romero-Aburto, L.H. Ge, L. Song, L.B. Alemany, X.B. Zhan, G.H. Gao, S.A. Vithayathil, B.A. Kaipparettu, A.A. Marti, T. Hayashi, J.J. Zhu, P.M. Ajayan. Graphene quantum dots derived from carbon fibers. 2012, 12, 844-849. | preview | download
 129. T.N. Narayanan, Z. Liu, P.R. Lakshmy, W. Gao, Y. Nagaoka, D.Sakthi Kumar, J. Lou, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Synthesis of reduced graphene oxide–Fe3O4 multifunctional freestanding membranes and their temperature dependent electronic transport properties. Carbon 2012, 50, 1338-1345. | preview | download
 130. S. Najmaei, Z. Liu, P.M. Ajayan, J. Lou. Thermal effects on the characteristic Raman spectrum of molybdenum disulfide (MoS2) of varying thicknesses. Applied Physics Letters 2012, 100, 013106. | preview | download
 131. Z. Liu, Y.J. Zhan, G. Shi, S. Moldovan, M. Gharbi, L. Song, L.L. Ma, W. Gao, J.Q. Huang, R. Vajtai, F. Banhart, P. Sharma, J. Lou, P.M. Ajayan. Anomalous high capacitance in a coaxial single nanowire capacitor. 2012, 3, 879. | preview | download
 132. H. Gao, L. Song, W.H. Guo, L. Huang, D.Z. Yang, F. Wang, Y.L. Zuo, X.L. Fan, Z. Liu, W. Gao, R. Vajtai, K. Hackenberg, P.M. Ajayan. A simple method to synthesize continuous large area nitrogen-doped graphene. Carbon 2012, 50, 4476-4482. | preview | download
 133. H. Gao, Z. Liu, L. Song, W.H. Guo, W. Gao, L.J. Ci, A. Rao, W.J. Quan, R. Vajtai, P.M. Ajayan. Synthesis of S-doped graphene by liquid precursor. Nanotechnology 2012, 23, 275605-275605. | preview | download
 134. G.H. Gao, W. Gao, E. Cannuccia, J.Taha-Tijerina, L. Balicas, A. Mathkar, T.N. Narayanan, Z. Liu, B.K. Gupta, J. Peng, Y.S. Yin, A. Rubio, P.M. Ajayan. Artificially Stacked Atomic Layers: Toward New van der Waals Solids. 2012, 12, 3518-3525. | preview | download
 135. Z.Y. Fang, Y.M. Wang, Z. Liu, A. Schlather, P.M. Ajayan, F.H.L. Koppens, P. Nordlander, N.J. Halas. Plasmon-induced doping of graphene. 2012, 6, 10222-10228. | preview | download
 136. Z.Y. Fang, Z. Liu, Y.M. Wang, P.M. Ajayan, P. Nordlander, N.J. Halas. Graphene-antenna sandwich photodetector. 2012, 12, 3808-3813. | preview | download
 137. Z. Yan, Z.W. Peng, Z.Z. Sun, J. Yao, Y. Zhu, Z. Liu, P.M. Ajayan, J.M. Tour. Growth of Bilayer Graphene on Insulating Substrates. 2011, 5, 8187-8192. | preview | download
 138. Z. Liu, L. Song, S.Z. Zhao, J.Q. Huang, L.L. Ma, J.N. Zhang, J. Lou, P.M. Ajayan. Direct growth of graphene/hexagonal boron nitride stacked layers. 2011, 11, 2032-2037. | preview | download
 139. Z. Liu, L.J. Hu, J. Liu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, D.P. Hashim, G. Shi, C. Peng, S. Najmaei, L.F. Sun, J. Lou, P.M. Ajayan. Correlation between droplet-induced strain actuation and voltage generation in single-wall carbon nanotube films. 2011, 11, 5117-5122. | preview | download
 140. W. Gao, N. Singh, L. Song, Z. Liu, A.L.M. Reddy, L.J. Ci, R. Vajtai, Q. Zhang, B.Q. Wei, P.M. Ajayan. Direct laser writing of micro-supercapacitors on hydrated graphite oxide films. 2011, 6, 496-500. | preview | download
 141. H.Q. Zhou, H.C. Yang, C.Y. Qiu, Z. Liu, F. Yu, M.J. Chen, L.J. Hu, X.X. Xia, H.F. Yang, C.Z. Gu, L.F. Sun. Experimental Evidence of Local Magnetic Moments at Edges of n-Layer Graphenes and Graphite. The Journal of Physical Chemistry C2011, 115, 15785. | preview | download
 142. L.J. Hu, J. Liu, Z. Liu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, L.F. Sun. Thermal properties of single-walled carbon nanotube crystal. Chinese Physics B 2011, 20, 096101. | preview | download
 143. H.Q. Zhou, H.C. Yang, C.Y. Qiu, Z. Liu, F. Yu, L.J. Hu, X.X. Xia, H.F. Yang, C.Z. Gu, L.F. Sun. Aggregation of ferromagnetic and paramagnetic atoms at edges of graphenes and graphite. Chinese Physics B 2011, 20, 026803. | preview | download
 144. C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, M.J. Chen, Z. Liu, L.F. Sun. Conformation Transition of Single-Layer Graphene and Its Raman Spectroscopy. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 10, 7481-7484. | preview | download
 145. Z. Liu, K.H. Zheng, L.J. Hu, J. Liu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, H.B. Huang, H.F. Yang, M. Li, C.Z. Gu, S.S. Xie, L.J. Qiao, L.F. Sun. Surface-Energy Generator of Single-Walled Carbon Nanotubes and Usage in a Self-Powered System. 2010, 22, 999-1003. | preview | download
 146. J. Liu, K.H. Zheng, Z. Liu, L.J. Hu, L.F. Sun. Direct transition of potential of water droplets to electric energy using aligned single-walled carbon nanotubes. Chinese Physics B 2010, 19, 066101. | preview | download
 147. J. Liu, W. He, L.J. Hu, Z. Liu, H.Q. Zhou, X. Wu, L.F. Sun. Visible light detection using single-walled carbon nanotube film and gold nanoparticles or nanorods. Journal Of Applied Physics 2010, 107, 094311. | preview | download
 148. Z. Liu, J. Liu, L.J. Hu, C.Y. Qiu, H.Q. Zhou, L.F. Sun. Percolation Effect on the Conductivity of Single-Walled Carbon Nanotube Network. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 10, 7307. | preview | download
 149. H.Q. Zhou, C.Y. Qiu, Z. Liu, H.C. Yang, L.J. Hu, J. Liu, H.F. Yang, C.Z. Gu, L.F. Sun. Thickness-Dependent Morphologies of Gold on N-Layer Graphenes. 2009, 132, 944-946. | preview | download
 150. G.T. Liu, Z. Liu, Y.C. Zhao, W.J. Ma, K.H. Zheng, H.B. Huang, L.F. Sun, S.S. Xie. Novel Resistance Behavior of Single-Walled Carbon Nanotubes Under Large Currents. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 9, 1357. | preview | download
 151. H.B. Huang, Z. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, S.S. Xie, L.F. Sun. Well-Aligned Multi-Walled Carbon Nanotubes and Their Photoresponse. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 9, 1326. | preview | download
 152. Y.C. Zhao, W.J. Ma, L. Song, Z. Liu, G.T. Liu, Z.X. Zhang, Y.L. Yang, Y.J. Guo, D.L. Ma, S.S. Xie, L.F. Sun. Surface-Enhanced/Normal Raman Scattering Studies on an Isolated and Individual Single-Walled Carbon Nanotube. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2009, 9, 1308. | preview | download
 153. Z. Liu, G.T. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, H.B. Huang, Y.L. Yang, C. Wang, C.Z. Gu, S.S. Xie, L.F. Sun. Oxygen Desorption from Single-Walled Carbon Nanotubes by Camera Flash. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2009, 9, 1354. | preview | download
 154. H.B. Liu, Z. Liu, X.M. Qian, Y.B. Guo, S. Cui, L.F. Sun, Y. Song, Y.L. Li, D.B. Zhu. Field Emission and Electrical Switching Properties of Large-Area CuTCNQ Nanotube Arrays. Crystal Growth & Design 2009, 10, 237-243. | preview | download
 155. G.T. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, Z. Liu, W.J. Ma, Y. Ren, S.S. Xie, L.F. Sun. Coulomb explosion: a novel approach to separate single-walled carbon nanotubes from their bundle. Nano Letters 2008, 9, 239-244. | preview | download
 156. Y.C. Zhao, Z. Liu, W.G. Chu, L. Song, Z.X. Zhang, D.L. Yu, Y.J. Tian, S.S. Xie, L.F. Sun. Large‐Scale Synthesis of Nitrogen‐Rich Carbon Nitride Microfibers by Using Graphitic Carbon Nitride as Precursor. Advanced Materials 2008, 20, 1777-1781. | preview | download
 157. Y.C. Zhao, L. Song, K. Deng, Z. Liu, Z.X. Zhang, Y.L. Yang, C. Wang, H.F. Yang, A.Z. Jin, Q. Luo, C.Z Gu, S.S. Xie, L.F. Sun. Individual Water‐Filled Single‐Walled Carbon Nanotubes as Hydroelectric Power Converters. Advanced Materials 2008, 20, 1-5. | preview | download
 158. K.H. Zheng, Y.C. Zhao, K. Deng, Z. Liu, L.F. Sun, Z.X. Zhang, L. Song, H.F. Yang, C.Z. Gu, S.S. Xie. Effectively enhanced oxygen sensitivity of individual ZnO tetrapod sensor by water preadsorption. Applied Physics Letters 2008, 92, 213116. | preview | download
 159. G.T. Liu, Y.C. Zhao, K. Deng, Z. Liu, W.G. Chu, J.R. Chen, Y.L. Yang, K.H. Zheng, H.B. Huang, W.J. Ma, L. Song, H.F. Yang, C.Z. Gu, G.H. Rao, C. Wang, S.S. Xie, L.F. Sun. Highly dense and perfectly aligned single-walled carbon nanotubes fabricated by diamond wire drawing dies. Nano Letters 2008, 8, 1071-1075. | preview | download
 160. Z.X. Zhang, L.F. Sun, Y.C. Zhao, Z. Liu, D.F. Liu, L. Cao, B.S. Zou, W.Y. Zhou, C.Z. Gu, S.S. Xie. ZnO tetrapods designed as multiterminal sensors to distinguish false responses and increase sensitivity. Nano Letters 2008, 8, 652-655. | preview | download
 161. G.T. Liu, Z. Liu, Y.C. Zhao, K.H. Zheng, H.B. Huang, W.J. Ma, C.Z. Gu, L.F. Sun, S.S. Xie. Large photocurrent generated by a camera flash in single-walled carbon nanotubes. Journal of Physics D: Applied Physics 2007, 40, 6898-6901. | preview | download