Ph.D. Students

 1. Du Xiaoning ( 2015 Aug) NAP-SUG
 2. Xu Zhengzi (2015 Aug) Part-time
 3. Li Yue Kang (2016 Jan) Full-time
 4. Chen HongXu (2016 Jan) Full-time
 5. Peng Lunan (2016 Aug) Full-time, Co-supervisor
 6. Zhou Yuan (2016 Jan) Part-time, Co-supervisor
 7. Feng Ruitao (2016 Jan) Part-time, Co-supervisor
 8. Siow Jing Kai (2017 Jan) Part-time

Research Assistant

 1. Fan Lingling (CSL)
 2. Chen Sen (CSL)
 3. Chen Kun (CSL)
 4. Jiang Ke (CSL)
 5. Wu Xiuheng (CSL)
 6. Tang Yun (CSL)

Post Doc

 1. Sun Jianwen (Aug 2018 -)
 2. Xie Xiaofei (Aug 2018 -)
 3. Kan ShuangLong (Aug 2017 -)
 4. Albert Rizaldi (Oct 2018 -)
 5. Wang HaiJun (Feb 2017 -)
 6. Su Ting (Nov 2016 - )
 7. David Sanan (Feb 2015 - )
 8. Zhang FuYuan (April 2015 - )

Visiting Researcher and Students

 • Chen Bihuan (Fu Dan Univerisity) (Sep 2013 - March 2014)
 • Song Fu (East China Normal University) (July 2014 - Sep 2014)

Alumni