Ph.D. Students

 1. Hou JingHua (2013 Dec) IGS Full-time (submitted)
 2. Chen Chunyang (2013) Full-time (submitted)
 3. Wang Junjie (2015 Jan) NAP-SUG
 4. Du Xiaoning ( 2015 Aug) NAP-SUG
 5. Xu Zhengzi (2015 Aug) Part-time
 6. Li Yue Kang (2016 Jan) Full-time
 7. Chen HongXu (2016 Jan) Full-time
 8. Peng Lunan (2016 Aug) Full-time, Co-supervisor
 9. Zhou Yuan (2016 Jan) Part-time, Co-supervisor
 10. Feng Ruitao (2016 Jan) Part-time, Co-supervisor
 11. Siow Jing Kai (2017 Jan) Part-time

Research Assistant

 1. Mahin (CSL)
 2. Xie XiaoFei (CSL)

Post Doc

 1. Kan ShuangLong (Aug 2017 -)
 2. Hou XiaoLu (Aug 2017 -)
 3. Wang HaiJun (Feb 2017 -)
 4. Su Ting (Nov 2016 - )
 5. Hu Hesuan (May 2013 -)
 6. David Sanan (Feb 2015 - )
 7. Zhang FuYuan (April 2015 - )
 8. Wei Lei (May 2015 - )

Visiting Researcher and Students

 • Chen Bihuan (Fu Dan Univerisity) (Sep 2013 - March 2014)
 • Song Fu (East China Normal University) (July 2014 - Sep 2014)

Alumni