Nanyang Technological University

Organising Committee

WKSSGCH13 Banner


Chairs
PHUA Kok Khoo (IAS, NTU)
SHEN Zexiang (SPMS, NTU)

Co-Chairs
FENG Yuan Ping (NUS)
KWEK Leong Chuan (IAS, NTU)
XU Shuyan (NIE, NTU)

Members
GONG Jiangbin (NUS)
LOW Hwee Boon (IAS, NTU)
Cesare SOCI (SPMS, NTU)
SUN Handong (SPMS, NTU)
WANG Jian-Sheng (NUS)

© 2012 Nanyang Technological University

CopyrightDisclaimerPrivacy Statement
Reg. No. 200604393R